top of page

Ambities

Het Sportakkoord Schagen sluit inhoudelijk aan op het Nationale Sportakkoord, maar de ambities worden onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn veertien ambities geformuleerd. Deze zijn vaak nauw met elkaar verweven.

Drie invalshoeken en veertien ambities

Onder de noemer Sterk en samen (1 tot en met 6) worden de ambities geschaard die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij is de aandacht zowel op de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport gericht. Gezond en wel (7 tot en met 11) verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die er zijn in de sfeer van gezondheid en welzijn. Bij Veel en vaardig (12 tot en met 14) tenslotte gaat het over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken.

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie.

3. Delen accommodaties en materialen. 

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker.

5. Verduurzaming sportaccommodaties.

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders.

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving.

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten.

9. Meer ouderen in beweging.

10. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten.

11. Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg.

12. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen.

13. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen.

14. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen.

Algemene ambities en specifieke acties

De ambities in het Sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. De partners delen de ambities en proberen naar eigen inzicht en eigen vermogen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen of aan te sluiten bij specifieke actiepunten.

bottom of page