© 2020 Sportformateur Schagen

Sportakkoord Schagen

Het sportakkoord is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente. Een set afspraken voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die de sport in de gemeente een boost kan geven. Het sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Schagen geformuleerd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Daar wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het sportakkoord.

Gezamenlijk beleid

Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen bij de totstandkoming van het lokale sportakkoord. Het is géén gemeentelijke beleidsnota over sport. Het is een document van alle bij het akkoord betrokken sportorganisaties, maatschappelijke instellingen én de gemeente. Een gezamenlijk beleidsdocument dat door nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking de sport in de gemeente een boost kan geven.

Afspraken

Het sportakkoord legt vast door wie zal worden samengewerkt, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente.

  • Die aanzet tot uitvoering

  • Prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding

  • Bijdraagt aan versterking van de sport zelf en/of vergroting van de maatschappelijke functies van de sport

Algemene doelstellingen en concrete initiatieven

De afspraken die gemaakt worden hebben enerzijds betrekking op gezamenlijke algemene doelstellingen: de ambities. Anderzijds gaat het ook om heel concrete activiteiten van één of meer organisaties en instellingen: de actiepunten. Het sportakkoord bestaat daarom ook uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Schagen geformuleerd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten.

Het ambitiedocument is vastgesteld en op 6 november getekend. Het is te vinden op deze pagina. Daar is ook te lezen hoe organisaties en instellingen die zich nog niet bij het sportakkoord hebben aangesloten dat alsnog kunnen doen.

 

De actielijst is, anders dan het ambitiedocument, nog niet definitief vastgesteld. Het heeft nog de concept-status. De concept actielijst vind je op deze pagina. Alle partijen die bij actiepunten worden genoemd, kunnen tot 31 januari 2020 aangeven of zij instemmen met de geformuleerde tekst. Organisaties en instellingen die niet genoemd worden bij actiepunten maar daar wel aan mee willen doen, kunnen dat ook doorgeven. Er kunnen ook nog nieuwe actiepunten worden toegevoegd.

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het sportakkoord onderschrijft de gedeelde algemene doelstellingen en gaat aan de slag om de actiepunten waarover zij afspraken heeft gemaakt te realiseren.

Stimuleringsbijdragen en ondersteuning

Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd krijgt de gemeente van het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget. Uit dit potje geld worden stimuleringsbijdragen verstrekt. Daarnaast wordt door landelijke sportorganisaties ook ondersteuning geboden. Lees alles over stimuleringsbijdragen en ondersteuning op deze pagina.