Sportakkoord Schagen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen op dit moment niet alle actiepunten gerealiseerd worden. Er is wel al een begin gemaakt met het uitvoeren van de eerste actiepunten. Na de zomervakantie neemt coördinator Nanda Timmerman contact op over de stand van zaken: planning en eventuele realisatie van actiepunten.

Het Sportakkoord Schagen is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen bij de totstandkoming, het is géén gemeentelijke beleidsnota. Het is een document van alle betrokken partijen.

Van ambitie naar actie

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot het Sportakkoord Schagen. Vervolgens is in november 2019 het ambitiedocument ondertekend. De ambities zijn breed en algemeen geformuleerd. Ze worden vertaald naar concrete actiepunten.

Het idee achter het Sportakkoord is, dat ambities worden gedeeld en dat alle partners naar eigen inzicht en eigen vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen tot, of aan te sluiten bij, specifieke actiepunten.
Afspraken

In het Sportakkoord worden afspraken gemaakt over:

  • Wie gaan samenwerken

  • Welke nieuwe initiatieven worden genomen

  • Welke bestaande activiteiten worden versterkt

De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Eén partij neemt het voortouw en is aanspreekpunt voor betrokken partijen en de coördinator.

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het Sportakkoord onderschrijft de gedeelde algemene doelstellingen en gaat aan de slag om de actiepunten waarover zij afspraken heeft gemaakt te realiseren. Partners gaan een inspanningsverplichting aan. Ze beloven elkaar zich in te spannen om die actiepunten te realiseren of daaraan bij te dragen.

Stimuleringsbijdragen en ondersteuning

Voor de uitvoering van de activiteiten die in het Sportakkoord zijn neergelegd krijgt de gemeente van het Rijk een bescheiden stimuleringsbudget. Uit dit potje geld worden stimuleringsbijdragen verstrekt. Een klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit de sport en gemeente, beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget. Daarnaast wordt door landelijke sportorganisaties ook ondersteuning geboden. Lees hier alles over stimuleringsbijdragen en ondersteuning.

Contactpersonen 

Nanda Timmerman zorgt voor de coördinatie en ondersteuning van het lokale Sportakkoord. Nieuwe ideeën kun je indienen bij haar. De coördinator toetst de aanvragen aan de criteria en doet een voorstel voor verdeling.

De adviseur lokale sport, Sigrid Schweitzer, is aangesteld vanuit NOC*NSF. Voor overige financiële ondersteuning kunnen verenigingen bij haar terecht. Denk aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

© 2020 Coördinator Schagen