Financiële ondersteuning

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren is soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning.

Stimuleringsbudget Schagen

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een (bescheiden incidentele) financiële bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget. Dit geld is bedoeld voor de realisatie van actiepunten. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat actiepunten eigenlijk zonder bijdrage gerealiseerd worden. Maar deze financiële steun zou initiatieven kunnen vergemakkelijken of de realisatie versnellen.

Budget aanvragen

Organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen. Een klankbordgroep beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat door de gemeente wordt uitgekeerd. In de klankbordgroep zitten organisaties uit sport, welzijn, zorg, onderwijs en de gemeente. 

In september wordt er meer bekend over de toekenning van het budget. Indienen kan tot en met 28 juli 2020.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een landelijke subsidiepot van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te sporten of bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier.

Subsidie in je eigen tak van sport

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke Sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Kleine beweegsubsidie

Voor bewegingsstimulering van kinderen van 0 tot 4 jaar is een aparte subsidiepot. Die wordt beheerd door het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Organisaties die zich richten op het activeren van (groot)ouders of verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen een aanvraag doen. In totaal ontvangen 30 lokale organisaties een subsidie van maximaal €1.500. Download de subsidievoorwaarden.

Services

Naast bovengenoemde stimuleringsbudgetten is er ook een budget voor zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

Neem contact op met de adviseur lokale sport

Sportclubs in Schagen kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €10.500. De services kunnen worden aangevraagd via de adviseur lokale sport

© 2020 Coördinator Schagen