top of page

Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan veertien verschillende sessies gehouden.  Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn.

Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

Sportaanbieders gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken bij:

 • afstemming trainingstijden;

 • combineren winter- en zomersport;

 • uitwisselingsactiviteiten (mixtoernooien);

 • uitwisseling kader;

 • gezamenlijke inkoop;

 • gezamenlijke beleidslijnen;

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging.

 

Sessie 2: Versterking sportorganisaties én vergroting participatie

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan vaker mensen inzetten in de sport die

 • een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben;

 • in een geïsoleerde positie verkeren.

 

Sessie 3: Delen accommodaties en materialen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars accommodaties en materialen.

 • sportaccommodaties overdag beschikbaar;

 • onderwijsaccommodaties in de avonden;

 • gezamenlijke accommodatie en faciliteiten;

 • marktplaats vraag en aanbod.

 

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen.

 • Wandelpaden verbinden aan beweegplekken;

 • Meer activiteiten organiseren op Cruyff Court en fitveld.

 

Sessie 5: Verduurzaming sportaccommodaties

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen meer initiatieven worden genomen nemen en meer menskracht worden ingezet om sportaanbieders te ondersteunen. Dat zal gebeuren door:

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, themabijeenkomsten en cursussen);

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners);

 • verbreding vertegenwoordiging en belangenbehartiging naar alle sportaanbieders;

 • gemeentelijk onderzoek naar wensen en behoeften sport.

 

Sessie 7: Extra aandacht voor een gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines;

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 8: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door:

 • periodieke sportinstuif;

 • ontwikkeling (nieuw vormen van) aangepast sporten;

 • samenwerking organisaties zorg en welzijn (maatjessport, begeleiding en vervoer).

 

Sessie 9: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door:

 • ontwikkeling sport- en bewegingsactiviteiten voor jong en oud;

 • gymlessen voor ouderen op school.

 

Sessie 10: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente gaan zich inspannen om meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport door:

 • invoeren financiële regeling voor minder draagkrachtigen die wel willen maar niet kunnen sporten;

 • promotie bestaande ondersteuningsmogelijkheden onder doelgroepen en sportaanbieders.

 

Sessie 11: Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg

Aanbieders van sport, welzijn en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen.

 • scholing trainers en verzorgers door fysiotherapeuten;

 • samenwerking en kennisdeling om inclusief sporten te bevorderen.

 

Sessie 12: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren.

 • gezamenlijke kennismakingsactiviteiten verschillende sporten (instuif, sportcaroussel);

 • sportactiviteiten voor bedrijven;

 • stratentoernooi;

 • gezamenlijke evenementen (lokale Olympische spelen, estafette door kernen, beach event);

 • kindersteprace;

 • Ladies ride.

 

Sessie 13: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door nieuwe arrangementen te introduceren nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie.

 • abonnementen voor meer sporten;

 • sportclubs promoten via gezamenlijke interactieve website en wervende filmpjes;

 • bijeenkomst en ludieke campagne bewustwording positief coachen (ouders, trainers, coaches);

 • sportstimuleringscampagne m.b.v. lokale topsporters;

 • gezamenlijk campagne in onderwijs om lopend of fietsend naar school te komen.

 
Sessie 14: Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties, onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen.

 • sportkennismakingslessen onderwijs bij sportclubs;

 • gastlessen sportclubs in onderwijs;

 • schooltoernooien;

 • sport integreren in kinderopvang en buitenschoolse opvang;

 • voorschools beweegaanbod organiseren;

 • systematische screening motoriek en opzet ondersteunend aanbod sport en bewegen.

bottom of page