top of page

Uitvoering

Wanneer de ambities van het sportakkoord zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bij het akkoord betrokken organisaties en instellingen. De partners zijn immers allemaal een inspanningsverplichting aangegaan om de ambities en acties te realiseren.

Inspanningsverplichting

Deelname brengt voor de betrokken partijen geen juridisch afdwingbare verplichtingen met zich mee, maar is ook niet vrijblijvend. Door in te stemmen met de actiepunten waarbij zij expliciet worden genoemd, gaan de partners een inspanningsverplichting aan. De partners beloven elkaar om zich in te spannen om die actiepunten te realiseren of daaraan bij te dragen.

Stimuleringsbudget

Om de uitvoering van de actiepunten te bevorderen kan ondersteuning worden geboden. Zo is er een potje geld om actiepunten sneller, makkelijker of beter te realiseren. Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget. De procedure die daarbij wordt gehanteerd is eenvoudig en is op deze pagina te vinden. 

Ondersteuning

Vanuit de landelijke sportorganisaties kunnen sportclubs ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning. En ook daar is een potje geld waar eventueel uit kan worden geput. Over een en ander is meer te lezen op deze pagina.

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat alles niet blijft steken in goede voornemens zullen de partners meewerken aan de monitoring van de verschillende actiepunten. Zij zullen desgevraagd informatie verstrekken over de voortgang van de acties die zij in het kader van het Sportakkoord ondernemen. Daardoor kan op de website van het Sportakkoord en in periodieke nieuwsbrieven verslag worden gedaan van de vorderingen.

Stimulans

Door de nieuwsbrief niet uitsluitend te sturen naar de partners, maar deze breder te verspreiden worden ook andere organisaties en instellingen hopelijk gestimuleerd om zichzelf aan te sluiten en daar ook weer extra actiepunten aan toe te voegen.

Uitwisseling informatie en ervaring

Via nieuwsbrieven worden alle partners op de hoogte gehouden van de voortgang van de verschillende actiepunten. Bovendien zullen alle partners ten minste eenmaal per jaar bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en eventueel ook nieuwe actiepunten te formuleren.

bottom of page