top of page

Aanpak lokaal sportakkoord

In het voorjaar van 2019 hebben verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Vervolgens is een onafhankelijke sportformateur aan de slag gegaan. Hij heeft afgelopen jaar vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is een sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

Aan de basis van het sportakkoord ligt een intentieverklaring die in het voorjaar van 2019 is getekend door vertegenwoordigers van gemeente en lokale sport.

Sportformateur

In het verlengde van deze intentieverklaring is een onafhankelijke sportformateur ingeschakeld. Jan Janssens ging in mei 2019 in die rol aan de slag. Hij heeft het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Meer over de sportformateur is te lezen op deze pagina.

Werkwijze

De aanpak die gevolgd wordt kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst verzamelt de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie over sport en bewegen in Schagen.

  • Daarnaast gaat hij in gesprek met organisaties uit de gemeente. Hij inventariseert de ambities, uitdagingen en ideeën en kijkt waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat doet hij op verschillende manieren, langs digitale weg en in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna werkt hij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uit in een concept sportakkoord. In het akkoord probeert hij heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de sport In Schagen (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord legt de sportformateur ter goedkeuring voor aan alle betrokken partijen.

  • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

  • Wanneer een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de lokale sport.

Startbijeenkomst

​Op maandag 8 juli vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de werkconferentie zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

De personen die betrokken waren bij de start van het proces (de intentieverklaring) werden uitgenodigd  om als klankbordgroep te fungeren bij het vervolg. Zij werden enkele malen door de sportformateur geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan denken zij mee over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor Schagen is dat Sigrid Schweitzer. Zij heeft de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

​Op donderdag 17 oktober vond een werkconferentie met thematische sessies plaats. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven informeert de sportformateur alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de nieuwsbrieven op deze pagina.

Ondertekening sportakkoord

​Het sportakkoord bestaat uit twee delen: ambities en acties. Het ambitiedocument is vastgesteld en op woensdag 6 november in de raadszaal van het gemeentehuis van Schagen ondertekend. De actielijst is in concept gereed en ligt nu ter goedkeuring bij organisaties en instellingen. De planning is om de actielijst in februari vast te stellen.

Ondersteuning bij uitvoering

Na de ondertekening van het sportakkoord kan een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.

bottom of page