top of page

Wat is het?

Een lokaal sportakkoord is géén gemeentelijke beleidsnota over sport. Wat is het dan wel? Een document van alle bij het akkoord betrokken sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en instellingen én de gemeente. Een gezamenlijk beleidsdocument dat door nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking de sport in de gemeente een boost kan geven.

Afspraken

Het sportakkoord legt vast door wie zal worden samengewerkt, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente, bedrijfsleven enz.

  • Die aanzet tot uitvoering

  • Prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding

  • Bijdraagt aan versterking van de sport zelf en/of vergroting van de maatschappelijke functies van de sport

Algemene doelstellingen en concrete initiatieven

De afspraken die gemaakt worden hebben enerzijds betrekking op gezamenlijke algemene doelstellingen. Anderzijds gaat het ook om heel concrete activiteiten van één of meer organisaties en instellingen.

 

Denk bij de algemene doelstellingen voorbeeld aan: "Wij gaan ons inzetten om de sportdeelname in de gemeente met x procent te verhogen". Voorbeelden van meer concrete initiatieven en vormen van samenwerking zijn:  "Vereniging X gaat een protocol invoeren om pestgedrag te voorkomen", "Fitnesscentrum Y gaat samen met  welzijnsorganisatie Z een nieuw sport- en beweegaanbod ontwikkelen voor senioren", of "Verenigingen A, B, C en D die over een eigen kantine beschikken gaan samenwerken bij de inkoop van waren."

Inspirerende voorbeelden

Ter inspiratie wordt elders op deze site een aantal initiatieven genoemd die een plek zouden kunnen krijgen in het lokale sportakkoord. Het zijn zeer uiteenlopende praktijkvoorbeelden. Zowel eenvoudige initiatieven die snel en makkelijk te realiseren zijn als complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. Ze zijn afkomstig uit allerlei verschillende takken van sport en uit alle windstreken. Ook de aard en inbreng van de verschillende samenwerkingspartners varieert sterk.

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het sportakkoord committeert zich aan de gedeelde algemene doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken heeft gemaakt.

Uitvoeringsbudget

Voor de uitvoering van de de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd kan de gemeente bij het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget aanvragen. Uit dit potje geld kunnen door de gemeente stimuleringsbijdragen worden verstrekt.

Indienen ideeën

Tijdens de startbijeenkomst die op 8 juli heeft plaatsgevonden konden ideeën worden ingediend die uitwerking verdienen in het Sportakkoord voor Schagen. Kon je daarbij niet aanwezig zijn, of wil je nog een of meer extra ideeën insturen? Dat kan. Vul het ideeënformulier in en deel je ideeën met de sportformateur.

bottom of page